Đăng Ký


Tên đăng nhập cần tạo ít nhất là 6 ký từ và dài nhất là 12 ký tự

Mật khẩu cần có ít nhất là 6 ký từ và dài nhất là 10 ký tự

*Họ tên đăng ký cần trùng khớp với họ tên/chủ thẻ tài khoản ngân hàng để riến hành gửi/ rút tiền

*Vui lòng điền bỏ số 0 đầu

Liên hệ